Сергиев Посад
  +7 925 562-41-40
  +7 496 549-38-88
Режим работы
Круглосуточно
Без перерыва и выходных
Мы в Инстаграм! zhemchugina_sp

 

18.05.2020 Virbalis
Ngày 10-12, Phòng CSÐT t?i ph?m v? tr?t t? qu?n lý kinh t? và ch?c v? (PC46) Công an t?nh Bà R?a-Vung Tàu cho bi?t dã ra quy?t d?nh truy nã d?c bi?t d?i v?i b? can Mai Ng?c Thang (55 tu?i, quê Nam Ð?nh, tru?c khi b? tr?n ng? t?i 406/30 C?ng Hòa, qu?n Tân Bình, TP.HCM). B? can Thang b? kh?i t? v? t?i l?a d?o chi?m do?t tài s?n. Theo di?u tra ban d?u, kho?ng nam 2008-2009, Thang thành l?p Công ty TNHH L?i Nguyên (tr? s? t?i huy?n Tân Thành, Bà R?a-Vung Tàu). Ch?c nang và ho?t d?ng chính c?a công ty là khai thác, nghi?n, sàng dá xây d?ng t?i m? dá Châu Pha. Ngoài ra, Thang còn thành l?p và di?u hành sáu công ty TNHH khác g?m: Công ty Vi?t Long, Mai Nam (tr? s? t?i TP Biên Hòa, Ð?ng Nai); Công ty Ng?c Hà Thành, Ng?c Thành, Hoàng Mai, chi nhánh Công ty Phát tri?n Công ngh? Sinh h?c (TP.HCM). Trong dó, Thang thuê bà Võ Th? Thu Hà (ng? TP Vinh Long) làm giám d?c Công ty Ng?c Hà Thành, Hoàng Mai và chi nhánh Công ty Phát tri?n Công ngh? Sinh h?c. V? c?a Thang d?ng tên giám d?c Công ty Vi?t Long.

Theo co quan di?u tra, th? do?n c?a Thang l&#224; sau khi mua t?ng c?ng nam <a href=https://maylamdahaiau.com/>m&#225;y l&#224;m d&#225; vi&#234;n</a>, l?i d?ng ph&#225;p nh&#226;n c&#225;c c&#244;ng ty tr&#234;n, Thang d&#227; l?p h?p d?ng mua b&#225;n m&#225;y nghi?n d&#225; v&#224; xu?t h&#243;a don gi?a c&#225;c c&#244;ng ty cho nhau. T? d&#226;y, Thang d&#227; &#8220;h&#244; bi?n&#8221; nam m&#225;y nghi?n d&#225; th&#224;nh 18 m&#225;y d? l?p h? so mang di thu&#234; t&#224;i ch&#237;nh v&#224; vay v?n c?a b?y t? ch?c t&#237;n d?ng v&#224; c&#225; nh&#226;n kh&#225;c nhau. &#208;&#225;ng ch&#250; &#253;, c&#243; nh?ng ng&#226;n h&#224;ng d&#227; b? Thang l?a d?o chi?m do?t s? ti?n hon 45 t? d?ng, t&#237;nh c? ti?n l&#227;i l&#224; kho?ng 60 t? d?ng. T?ng s? ti?n Thang n? c&#225;c ng&#226;n h&#224;ng, c&#225;c t? ch?c t&#237;n d?ng v&#224; c&#225; nh&#226;n t?i g?n 167 t? d?ng. &#208;u?c bi?t ngo&#224;i s? n? tr&#234;n, Thang c&#242;n vay n? c?a nhi?u c&#225; nh&#226;n kh&#225;c trong d&#243; c&#243; c? ngu?i th&#226;n trong gia d&#236;nh. C&#225;c c&#244;ng ty do Thang l?p m&#225;y l&#224;m d&#225; vi&#234;n hi?n nay d?u kh&#244;ng ho?t d?ng. C&#244;ng ty ch&#237;nh l&#224; C&#244;ng ty L?i Nguy&#234;n d&#227; du?c Thang chuy?n nhu?ng cho ngu?i th&#226;n. Hi?n nay, ch? c&#243; Ng&#226;n h&#224;ng Vietinbank chi nh&#225;nh t?nh B&#224; R?a-Vung T&#224;u du?c quy?n khai th&#225;c, qu?n l&#253; s? m&#225;y nghi?n d&#225; c?a Thang do tru?c d&#226;y d&#227; k&#253; h?p d?ng tr?c ti?p v?i C&#244;ng ty L?i Nguy&#234;n. Ph&#237;a ng&#226;n h&#224;ng v&#224; C&#244;ng ty L?i Nguy&#234;n do ch&#225;u c?a Thang l&#224;m gi&#225;m d?c v?n dang t?m th?i d&#249;ng s? m&#225;y l&#224;m d&#225; vi&#234;n tr&#234;n d? khai th&#225;c d&#225;, l?y ti?n tr? n?. Hi?n Thang d&#227; b? tr?n kh?i noi cu tr&#250; t? th&#225;ng 8-2013 n&#234;n co quan di?u tra ra quy?t d?nh truy n&#227; to&#224;n qu?c. Ngu?i d&#226;n ph&#225;t hi?n, c&#243; th&#244;ng tin v? Mai Ng?c Thang y&#234;u c?u b&#225;o ngay cho Ph&#242;ng CS&#208;T t?i ph?m v? tr?t t? qu?n l&#253; kinh t? v&#224; ch?c v? (PC46) C&#244;ng an t?nh B&#224; R?a-Vung T&#224;u ho?c c&#244;ng an g?n nh?t. S? di?n tho?i li&#234;n l?c l&#224; 064.3852340 ho?c g?p tr?c ti?p di?u tra vi&#234;n Nguy?n H?ng Duong, s? di?n tho?i 0908.996.479

Вернуться к списку вопросов


Задать свой вопрос:

Уважаемые посетители, если вы хотите задать вопрос, то заполните форму, укажите контактные данные и нажмите "отправить".  

Имя, город (страна):

E-mail:

Текст письма: